Garena FreeFire ปลดล็อคกิจกรรมพิเศษกับ ไอเทม Exclusive

Advertisement

Garena FreeFire ชวนเพื่อนๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมรวมกันให้ถึงเป้าหมาย ปลดล็อคอิจกรรมพิเศษกับไอเทม Exclusive ทำให้ยอด Like Comment Share โพสต์นี้ https://www.facebook.com/freefireth/posts/1661274674061010 รวมครบ 50,000 ปลดล็อกกิจกรรมสำหรับ MP5 Cyber Bounty Hunter และรวมครบ 80,000 ปลดล็อกกิจกรรมสำหรับ บัตรเปลี่ยนชื่อ รวมพลังปลดกิจกรรมยกเซิร์ฟ ระยะวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ 14 ธันวาคม 2563

Advertisement